2001 // Daily Progress

Video problematizira tok vremena. Remećenjem linearne progresije događaja u snimci zgrade od zore do sumraka stvara se novo prostor-vrijeme iz dislociranih fragmenata dana. Zgrada je bila snimljena tokom cijelog dana i slika je digitalno konstruirana da bi stvorila 7 minutni video.